Fakulteti i Shkencave Shoqërore është një prej themelvënësve të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe e ka gjenezën e tij që në vitin 1957, vit kur u hap për herë të parë Instituti i Lartë Pedagogjik i Shkodrës. Një prej degëve të para  të  këtij institucioni ishte pikërisht Gjuhë shqipe - Letërsi - Histori. Ndërsa gjatë viteve 1970 – 1982 funksionin si degë të veçanta: Gjuhë shqipe – Letërsi dhe Histori – Gjeografi. Me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 167, datë 28. 05. 1991 Universiteti fitoi statusin që ka sot dhe brenda tij Fakulteti i Shkencave Shoqërore nisi jetën si njësi e veçantë me dy drejtime studimi: Gjuhë shqipe – Letërsi dhe Histori – Gjeografi. Po në këtët vit në Fakultetin e Shkencave Shoqërore u miratua katedra e: Gjuhës, Letërsisë, Historisë, Gjeografisë, Filozofisë dhe e Gjuhëve të huaja.

Gjatë viteve Fakulteti i Shkencave Shoqërore u zgjerua dhe u pasurua edhe me drejtime të reja studime. Ky fakultet si një nga njësitë kryesore të USH-së është i organizuar sot në 4 njësi bazë: Departamenti i Gjuhës shqipe, Departamenti i Letërsisë, Departamenti i Historisë dhe Departamenti i Gjeografisë. Ai ofron  4 programe studimi në ciklin e parë (Bachelor): Gjuhë shqipe - Letërsi, Gjeografi, Histori dhe Gazetari e komunikim.

Pranë këtij Fakulteti është hapur edhe cikli i dytë i studimeve (Master shkencor) me këto programe studimi: Studime të thelluara në gjuhësi, Etnokulturë dhe letërsi shqiptare, Studime shqiptare dhe Gjeografi rajonale. Funksionojnë edhe dy Mastera profesionalë që përgatisin “Mësues” në profilet Gjuhë shqipe- Letërsi dhe Histori-Gjeografi.

Pranë këtij fakulteti është ngritur dhe funksionon Qendra e Studimeve Albanologjike.

Me Urdhërin nr. 498, dt. 07. 10. 2011 në vitin akademik 2011-2012 u hap shkolla doktorale “Gjuhë shqipe”. Kjo shkollësynon të kryejë studime komplekse në fushë të gjuhësisë, si në rrafshin sinkronik, ashtu edhe në atë diakronik.

Për disa vite pranë Fakultetit të Shkencave Shoqërore ka funksionuar edhe Këshilli i Profesorëve i kësaj njësie, i cili e ka promovuar stafin akademik me titujt “Profesor i asocuar” dhe“Docent”.

Përveç mësimdhënies, pjesë integrale e punës në këtë fakultet është edhe kërkimi shkencor. Një pjesë e këtij produketi shkencor është i pasqyruar në revistën shkencore “Buletin shkencor” (Seria e Shkencave Shoqërore) dhe kolanën “Studime shqiptare”, e cila përbën një manifestim të pasur të zhvillimit të mendimit kërkues shkencor në fusha të shkencave humane.

Sot Fakulteti i Shkencave të Shoqërore ka 36 pedagogë, prej të cilëve 5 mbajnë titullin “Profesor”, 11“Profesorë të asocuar”, 14 “Doktorë”dhe 2 “Docentë”.

 

Departamenti i Gjuhësisë - Departamenti i Letërsisë - Departamenti i Historisë - Departamenti i Gjeografisë

CIKLI I PARË I STUDIMEVE BACHELOR

Bachelor në Gjuhë Letersi

Bachelor në Histori - Gjeografi me drejtim Histori

Bachelor në Histori - Gjeografi me drejtim Gjeografi

Bachelor në Gazetari Komunikim

 

Buletini Informativ

Rregjistrohuni në buletinin informativ të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" që të merrni lajmërimet në E-Mail direkt.