Vendime të Senatit Akademik

Viti 2020

Vendimi i Senatit Akademik nr. 320, datë 13.10.2020 "Për një rregullim në lidhje me tarifën e studentëve të transferuar nga institucionet private të arsimit të lartë me licence të hequr me VKM nr.539"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 319, datë 13.10.2020 "Për miratimin e buxhetit 2020"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 296, datë 24.09.2020 "Për miratimin e planeve mësimore të programeve të studimit të ciklit të parë, ciklit të dytë dhe ciklit të tretë në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 295, datë 24.09.2020 "Për ndryshimin e kritereve për diplomim për master profesional"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 294, datë 24.09.2020 "Për komisionet e përhershme të Senatit Akademik"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 293, datë 24.09.2020 "Për ndryshimin e Vendimit të Senatit Akademik nr. 172, datë 26.05.2020"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 292, datë 24.09.2020 "Për miratimin e Projekt Buxhetit afatmesëm për periudhën 2021-2023"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 291, datë 24.09.2020 "Për miratimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të LIZ, KA dhe KZF për procesin zgjedhor të vitit 2020 në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 290, datë 24.09.2020 "Për miratimin e programeve të reja të studimit për periudhën 2021-2024"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 289, datë 24.09.2020 "Për miratimin e saktësimit të emërtimeve të diplomave të ciklit të dytë aster profesional në Mësuesi"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 204, datë 07.07.2020 "Për miratimin e anëtarëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr. 205, datë 07.07.2020 "Për miratimin e anëtarëve të Komisionit Apelimit (KA) në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr 173, datë 26.05.2020 "Për miratimin e kuotave të pranimeve të reja në ciklin e parë, të dytë dhe të tretë të studimeve me kohë të plotë për vitin akademin 2020-2021 në USH"

Vendimi i Senatit Akademik nr 141, datë 09.03.2020 "Për miratimin e pezullimit të proçesit mësimor në USH 'Luigj Gurakuqi' për parandalimin e përhapjes së COVID-19"

Vendimi i Senatit Akademik nr 104, datë 19.02.2020 "Për miratimin e kritereve për kandidatët konkurues që aplikojne për të ndjekur ciklin e parë të studimeve pranë USH për vitin akademik 2021-2022"

Vendimi i Senatit Akademi nr. 80, datë 07.02.2020 ''Për një shtesë në vendimin nr. 253, datë 17.07.2019"

Vendimi i Senatit Akademi nr. 218/1, datë 22.01.2020 ''Për disa ndryshime në rregulloren e studimeve të USH"