Vendime të Bordit Administrativ

Viti 2021

Vendimi Nr.5, datë 12.01.2021 "Për miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të parë dhe të dytë te studimeve me kohë të plotë si dhe programeve të studimeve profesionale për vitin akademik 2020-2021"

Vendimi Nr.6, datë 12.01.2021 "Për detajimin e grantit 2021"

Vendimi Nr.6/1, datë 12.01.2021 "Për një shtesë në vendimin për detajimin e grantit 2021"

Vendimi Nr.24, datë 27.01.2021 "Për miratimin e planit strategjik dhe vjetor të veprimtarisë së auditit të brendshëm të USH-së për periudhen 2021-2023"

Vendimi Nr.26, datë 29.01.2020 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2020-2021 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.42, datë 09.02.2021 "Për miratimin e raportit vjetor të auditimit dhe pyetsorin e vetevlerëimit për vitin 2020"

Vendimi Nr.61, datë 25.02.2020 "Për mos miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2020-2021 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.84, datë 12.03.2021 "Për miratimin e hapjes së programit të ri të studimit me karakter profesional"

Vendimi Nr.94, datë 26.03.2021 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2020-2021 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.100, datë 01.04.2021 "Mbi miratimin e aplikimeve për projekte kërkimore pranë AKKSHI"

Vendimi Nr.101, datë 01.04.2021 "Mbi miratimin e buxhetit viti 2021"

Vendimi Nr.151, datë 29.04.2020 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2020-2021 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.152, datë 29.04.2021 "Mbi miratimin një shtesë në regjistrin e prokurimeve, plani i investimeve viti 2021"

Vendimi Nr.153, datë 29.04.2021 "Mbi miratimin e tarifave dhe vlerësimin e kostove për studimet e doktoratës"

Vendimi Nr.164, datë 07.05.2021 "Mbi miratimin e riorganizimit të programeve të mësuesisë"

Viti 2020

Vendimi Nr.736 datë 17.12.2020 "Për miratimin e aktivizimit të disa programeve të studimit të ciklit të parë"

Vendimi Nr.735 datë 17.12.2020 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit 2020-2021 e trajnimit me bursa të studentëve të ciklit të parë si dhe rediktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit e studentëve të ciklit të dytë"

Vendimi Nr.734 datë 17.12.2020 "Për miratimin e programeve të reja të studimit "

Vendimi Nr.326 datë 15.10.2020 "Për një rregullim në lidhje me tarifën e studentëve të transferuar nga institucionet private të arsimit të lartë me licence të me VKM nr.359, DT 06.08.2014, në intitucionet publike të arsimit të lartë"

Vendimi Nr.324 datë 15.10.2020 "Për miratimin e buxhetit 2020 (Plani i investimeve)"

Vendimi Nr.316 datë 12.10.2020 "Për zgjatjen e marrëdhënies së punës"

Vendimi Nr.303 datë 28.09.2020 "Për miratimin e reduktimit të ngarkesës mësimore të stafit akademik të angazhuar në struktura administrative të USH-së"

Vendimi Nr.301 datë 28.09.2020 "Për miratimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të komisioneve zgjedhore"

Vendimi Nr.300 datë 28.09.2020 "Mbi miratimin e programeve të reja të studimit për periudhën 2021-2024"

Vendimi Nr.299 datë 28.09.2020 "Mbi miratimin e projekt buxhetit afatmesëm për periudhën 2021-2023"

Vendimi Nr.242 datë 28.08.2020 "Mbi miratimin e shtesave për zërat në planin e buxhetit 2020"

Vendimi Nr.241 datë 28.08.2020 "Mbi miratimin e buxhetit viti 2020 (plani i shpenzimeve korrente)"

Vendimi Nr.110 datë 20.02.2020 "Për një ndryshim në vendimin e Bordit të Administrimit Nr.277, datë 14.08.2019"

Vendimi Nr.107 datë 20.02.2020 "Për miratimin e përjashtimit, e reduktimit në masën 50% nga tarifa vjetore si dhe e trajtimit me bursë të studentëve, për vitin akademik 2019-2020."

Vendimi Nr. 83 datë 11.02.2020 "Për miratimin e riorganizimit të programit bachelor të studimit në drejtësi, në program të integruar studimi 5-vjeçar"

Vendimi Nr. 38 datë 24.01.2020 "Për miratimin e hapjes së programeve të reja të studimit, me kohë të plotë, të USH-së"

Viti 2019

Vendimi Bordit të Administrimit nr. 425, datë 28.12.2019 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve, për vitin akademik 2019-2020"

Vendimi Bordit të Administrimit nr. 426, datë 28.12.2019 "Për miratimin e reduktimit në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve për vitin akademik 2019-2020, në programet e studimit të ciklit të dytë"

Vindimi Bordit të Administrimit nr. 410, datë 12.12.2019 "Për miratimin e trajtimit me bursë të studentëve për vitin akademik 2019-2020"

Vendimi BA nr. 360 datë 08.11.2019 "Për miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2019-2020"

Vendimi nr. 279, datë 14.08.2019 "Për miratimin e disa ndryshimeve e shtesa në rregjistrin e parashikimeve publike për vitin 2019"

Vendimi BA nr. 278, datë 14.08.2019 "Për miratimin e kuotave të programit buxhetor afatmesëm për periudhen 2020-2022"

Vendimi BA nr.277, datë 14.08.2019 "Për miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të parë dhe të dytë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2019- 2020"

Vendimi nr. 259/1, date 19.07.2019 “Për pagesën e stafit me kohë të plotë, të angazhuar me veprimtari dytësore si projekte kombëtare dhe ndërkombëtare”

Vendimi nr. 258, datë 19.07.2019 “Për kthimin në Senatin Akademik për plotësim dokumentacioni në lidhje me hapjen së programeve të reja të studimit, me kohë të plotë, të USH-së”

Vendimi nr. 259, datë 19.07.2019 “Për miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2019 - 2020”

Vendimi BA nr. 215, datë 24.06.2019, "Për miratimin e detajimit të grantit të pakushtëzuar dhe buxhetit të vitit 2019"

Vendimi BA nr. 186, datë 30.05.2019 "Për miratimin pjesor të detajimit të grantit të pakushtëzuar, viti 2019"

Vendimi BA nr. 131, datë 19.04.2019 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 305 datë 15.08.2018 të bordit të administrimit"

Vendimi BA nr. 74, datë 25.02.2019 "Për detajimin e shpenzimeve me burim financimi të ardhurat e trashëguara dhe arkëtimet janar-shkurt 2019"

Vendimi BA nr. 71, datë 22.02.2019, 'Për miratimin e listës së studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019"

Vendimi BA nr. 70, datë 22.02.2019 "Për miratimin e listës së studentëve që përfitojne reduktim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019"

Vendim BA nr. 69, datë 22.02.2019, "Për miratimin e trajtimit me bursë të studentëve për vitin akademik 2018-2019"

Vendimi BA nr. 35/1 datë 22.02.2019 "Për detajimin e grantit të trashëguar nga viti 2018"

Vendim BA nr. 39 datë 01.02.2019, "Për reduktimin e tarifes vjetore të shkollimit për vitin akademik 2018-2019"

Vendim i BA nr. 38, datë 01.02.2019, "Për një shtesë në vendimin nr. 481, datë 26.12.2018 për miratimin e listës së studentëve të ciklit të parë që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2018-2019"

Vendimi BA nr. 10 datë 08.01.2019 "Për detajimin e grantit të pakushtëuar për vitin 2019 dhe financimin e kontratave në vazhdim të mbartura nga viti buxhetor 2018"

Vendim i BA nr. 10/1 datë 08.01.2019 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 212 date 07.06.2018 për tarifat vjetore të shkollimit në programet e ciklit të parë të studimeve bachelor, viti akademik 2018-2019"

Vendimi BA nr. 10/2 datë 08.01.2019 "Për një shtesë në vendimin nr. 454, datë 27.11.2018 për miratimin e trajtimit me bursë të studentëve të vitit akademik 2018-2019"

Vendimi BA nr. 35 datë 01.02.2019 "Për miratimin e raportit vjetor financiar 2018"