Cikli i dytë Master Shkencor, 2019-2022

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, planet mësimore për vitin akademik 2019-2022

Fakulteti i Shkencave Shoqërore, planet mësimore për vitin akademik 2019-2022

Fakulteti i Drejtësisë, planet mësimore për vitin akademik 2019-2022