Shtëpia

Shpallet miratimi përfundimtar i konkurrentit fitues të Departamentit të Infermjerisë në FSHN

 

Bazuar në piken 4 të nenit 17 të "Rregullores për zënien dhe ruajtjen e vendit të punws" datë 24.11.2009 e ndryshuar

njoftohet pedagogu Kristian Preçetaj se pas mbarimit të periudhës së ankimimit është bërë miratimi përfundimtar i propozimit të Komisionit Ad-hoc për shpalljen fitues si lektor me kohë të plotë pranë Departamentit të Infermjerisë në FSHN.

Pedagogu duhet të paraqitet pranë Departamentit të Infermjerisë për të nënshkruar akt-marrëveshjen dhe për të marrë ngarkesen vjetore konform pikës 18 të Udhëzimit nr.20 të MASR "Për veprimtarinë e personelit akademik në institucionet publike të arsimit të lartë".

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).