Shtëpia

Fatura arkëtimi për tarifat shkollore

Fakulteti Ekonomik

Bachelor Master Kohë të pjesshme
 

 

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Bachelor Master Kohë të pjesshme
 

 

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Bachelor Master Kohë të pjesshme
 

 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Bachelor Master Kohë të pjesshme
   

 

Fakulteti i Drejtësisë

Bachelor Master Kohë të pjesshme
 

 

 

 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Bachelor Master Kohë të pjesshme
   

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).