Shtëpia

Aplikantët fitues nga trojet, sistemi me kohë të plotë, viti akademik 2017-2018

Njoftim.

Bazuar në Udhëzimin nr.18 datë 16.08.2017 Kreu VI/2 të MAS, "Për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit të kandidatët nga republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit, si dhe të kandidatëve të komunitetit rom dhe egjiptian, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2017-2018", bazuar në vendimet e komisioneve pranë:

1. Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, departamenti i Romanistikës, Programi i studimit Gjuhë Frenge, u shpall fitues zj. Fikret Dermaja.

2. Fakultetit të Shkencave Shoqërore, Programi i studimit Gjuhë shqipe-Letërsi, u shpall fitues zj. Qerime Fadil Demaj.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).