Marrëveshje midis Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe Universite de HAUTE-ALSACE