UNIVERSITETI I SHKODRËS “LUIGJ GURAKUQI”

Apliko në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë

Fakulteti
Programet e ciklit të dytë
Kuotat
Aplikimet
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Biologji Mjedisore MSH
20
20
Informatikë me profil minor matematikë MP në Mesuesi
30
23
Matematikë me profim minor në informatikë MP në Mësuesi
30
22
Mësuesi për ciklin e lartë të AB në lëndët biologji kimi MP në Mësuesi
50
42
Mësuesi për ciklin e lartë të AB në lëndët matematikë e fizikë MP në Mësuesi
30
25
Mësuesi për lëndët biologji e kimi me profil minor kariera dhe aftësimi për jeten MSH në Mësuesi
30
29
Psikologji Shendeti MP
70
114
Fakulteti i Shkencave të Edukimit
Mësuesi për arsimin fillor MP në Mësuesi
55
64
Mësuesi për ciklin e lartë të AB në lëndët edukim fizik dhe sporte. MP në Mësuesi
71
62
Psikologji klinike MSH
30
35
Psikologji ligjore MSH
30
17
Psikologji organizative MSH
30
25
Fakulteti Ekonomik
Administrim - Biznes MP
60
66
Administrim biznesi MSH
20
57
Financë - Banke MP
60
67
Financë MSH
20
70
Kontabilitet MSH
20
58
Menaxhim i turizmit të qëndrueshëm MSH
25
45
Trashegimi kulturore dhe menaxhim turizmi MP
50
35
Fakulteti i Shkencave Shoqërore
Etnokulturë e letërsisë shqipe MSH
15
1
Mësuesi për Arsimin e mesëm të ulët dhe Arsimin e mesëm të lartë Gjuhë shqipe - letërsi MP në Mesuesi
65
63
Mësuesi për ciklin e lartë të AB në lëndët gjuhë - letërsi MP në Mësuesi
30
8
Mësuesi për ciklin e lartë të AB në lëndët histori e gjeografi MP në Mësuesi
65
46
Mësuesi për lëndët gjuhë shqipe e letërsi me profil minor në arte MP në Mësuesi
17
3
Mësuesi për lëndët histori e gjeografi me profil minor në edukim qytetar MP në Mësuesi
28
1
Studime Regjionale ne Gjeografi MSH
15
30
Studime të thelluara në gjuhësi MSH
15
0
Fakulteti i Drejtesisë
E drejta private dhe e biznesit MSH
60
19
E drejtë kushtetuese dhe administrative MSH
60
46
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Mësuesi për ciklin e lartë të AB në gjuhë gjermane MP në Mësuesi
15
14
Mësuesi për ciklin e lartë të AB në gjuhën frënge MP në Mësuesi
20
22
Mësuesi për ciklin e lartë të AB në gjuhën italiane MP në Mësuesi
20
21
Mësuesi për ciklin e lartë të AB në lëndën gjuhë angleze MP në Mësuesi
40
31