Njoftim për faturat e arkëtimit për tarifat vjetore të shkollimit, viti akademik 2020-2021

Njoftohen të gjithë studentët e të gjitha cikleve të studimit se tarifat e shkollimit janë publikuar në faqen zyrtare të UNISHK-ut, të ndara sipas fakulteteve dhe sipas programeve të studimit.

Fatura shkarkohet nga faqja zyrtare e UNISHK-ut dhe studenti paraqitet tek Posta Shqiptare për të kryer pagesën sipas shumës së përcaktuar në faturë.

Pasi kryhet pagesa pranë Postës Shqiptare studentët e rregullt të çdo kursi dërgojnë një kopje të saj me email në adresën financa@unishk.edu.al ose të paraqiten pranë Rektoratit për ta depozituar fizikisht.

Studentët që në bazë të rregullores cilësohen përsëritës (stazhierë) depozitojnë faturën e pagesës pranë sekretarisë përkatëse.

 

Fatura arkëtimi për tarifat vjetore, viti akademik 2020-2021

Fakulteti i Shkencave të Edukimit


Fakulteti i Drejtësisë

Studentë me mesatare më të lartë se gjashtë

Juridik, Viti I
Juridik, Viti II
Juridik, Viti III

Studentë me mesatare më të ulët se gjashtë

Juridik, Viti I
Juridik, Viti II
Juridik, Viti III